Kéo co của người Tày, người Giáy được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia

Kéo co được tổ chức trong các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sapa

Mới gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã công bố 19 di sản phi vật thể quốc gia theo quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL. Theo danh sách này, 19 di sản văn hóa phi vật thể được công bố thuộc các loại hình: chữ viết, tập quán và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, nghệ

Read more